Regulamin

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.utuleni.pl. Skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy jest administrowany przez PROPEL.PL Sp. z o.o., NIP: 5482734630; REGON: 388075595; KRS: 0000881407; Adres: ul. Feliksa Hajduka 17, 43-400 Cieszyn, , adres poczty e-mail: kontakt@utuleni.pl

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sklep Internetowy. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sklep Internetowy ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

3. Definicje:

DOSTAWA TOWARU – umowa zlecenia usług transportu zawarta pomiędzy Klientem a podmiotem trzecim.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego w celu zawarcia Umowy Sprzedaży

KONSUMENT– Rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Klient może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży, monitorować na bieżąco stan realizacji Zamówienia, przeglądać historię zakupów oraz edytować podane dane osobowe.

PRODUKT – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym https://utuleni.pl za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

ZAMÓWIENIE – deklaracja woli zakupu Towaru przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym, który umożliwia Sprzedającemu identyfikację Klienta, wskazuje Towar, który ma stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru, formę płatności ceny za Towar.

ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE – Zamówienie niestandardowe, niebędące elementem stałej oferty Sklepu Internetowego, wykonywane na wyraźne życzenie Klienta z uwzględnieniem modyfikacji, personalizacji, indywidualnego doboru tkanin, rozmiarów, parametrów Produktu, nie podlegające prawu do zwrotu.

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia

Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Tryb postępowania reklamacyjnego:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w dalszych punktach Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

-pisemnie na adres: ul. Feliksa Hajduka 17, 43-400 Cieszyn

-w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@utuleni.pl

Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY, TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego, w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

Cena Produktu zamieszczona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich, stanowi cene brutto. Do ceny towaru należy doliczyć koszty wysyłki.

Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

Realizacja Zamówienia następuje w czasie określonym w opisie danego Produktu (np. 3-5 dni roboczych, 14 dni roboczych itp.). Zamówienia indywidualne realizowane są w terminie ustalonym z Klientem indywidualnie. Zamówienia indywidualne przyjmowane są drogą wiadomości elektronicznej e-mail na adres: kontakt@utuleni.pl. W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia lub jako wiadomość zwrotną wysłaną na adres, z którego kontaktował się Klient.

Zdjęcia Produktów widoczne w Sklepie Internetowym stanowią przykład produktu gotowego. Gotowy produkt może nieznacznie różnić się od przykładowego zdjęcia, w szczgólnośći kolory tkanin które zależą od ustawień urządzenia odbiorcy. Może zawierać inny fragment wzoru tkaniny, co nie stanowi wady Produktu. Wszystkie fotografie widoczne w Sklepie są własnością Sklepu i są chronione prawami autorskimi.

Parametry Produktu są zawarte w opisie Produktu widocznym w Sklepie Internetowym i/lub w zakładce „Oferta”. Podane w [cm] wymiary mogą się różnić +/- 1-3 cm od wymiarów podanych w opisie, co wynika ze specyfiki zastosowanych materiałów (grubości, gęstości, rodzaju splotu, gramatury itp.).

Sprzedający zastrzega prawo do zmiany cen i terminów realizacji Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym. Zmiany nigdy nie będą dotyczyły zamówień przyjętych wcześniej do realizacji.

Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są oryginalne, wykonane ręcznie.

Zastrzegam sobie prawo do odmowy realizacji zamówień w przypadku uzasadnionych podejrzeń o czyn nieuczciwej konkurencji np. wykupowanie asortymentu sklepu w celu zablokowania produktów do sprzedaży dla innych Klientów; zamawianie dużej liczby kosztownych produktów z odgórnym zamiarem ich zwrotu. Zastrzegam sobie również prawo do odmowy realizacji zamówień w przypadku niezależnych ode mnie błędów serwerowych np. zła cena produktu, lub przy awariach technicznych strony. Oraz w przypadku zlecenia o treściach obraźliwych i niewłaściwych. Zobowiązuję się do zwrotu poniesionych przez Klienta kosztów zamówienia w formie przelewu bankowego na konto Kupującego. 

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

Płatność gotówką lub gotówką przy odbiorze

Płatność przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24.

Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.

Termin płatności:

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. Wszystkie nasze paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub DPD.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

- Przesyłka kurierska - 13,60 zł

- Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Feliksa Hajduka 17, 43-400 Cieszyn – w Dni Robocze, po uprzednim ustaleniu terminu.

 

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych. Dokładamy wszelkich starań, aby wysyłka realizowana była możliwie jak najszybciej.
Natomiast termin realizacji zamówień niestandardowych ustalany jest indywidualnie. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

-W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

-W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest termin ustalony indywidualnie z Klientem. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

-W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

-W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca

- Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.

- Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie Sprzedającego.

- Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.

- Informuję, że jako Sprzedawca nigdy nie zwracam się do Klienta z prośbą o udostępnienie mi hasła w jakiejkolwiek formie.

VII. REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

-pisemnie na adres: ul. Feliksa Hajduka 17, 43-400 Cieszyn

-w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@utuleni.pl

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; fotografii zaistniałej wady- w przypadku składania reklamacji drogą elektroniczną; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Sklep nie przyjmuje zwrotów reklamacyjnych w formie wysyłek pobraniowych, Zwrot środków następuje na konto bankowe Klienta, chyba, że strony ustaliły inaczej.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php orazhttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Zwrotom nie podlegają produkty wykonane wyłącznie na zamówienie indywidualne na zlecenie Kupującego, co jest zgodne z Art. 38 ust. 3. z 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

-pisemnie na adres: ul. Feliksa Hajduka 17, 43-400 Cieszyn

-w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@utuleni.pl

2. Przykładowy wzór formularza zwrotu został zamieszczony na końcu Regulaminu.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

-dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

-dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru.

Produkt zwracany musi być zapakowany w pudełko kartonowe, musi być zabezpieczony i nie posiadać wad ani oznak użytkowania.

7. Sklep nie przyjmuje zwrotów w postaci wysyłek pobraniowych. Zwrot środków następuje w formie przelewu na konto bankowe Klienta, chyba, że strony ustaliły inaczej.

8. Możliwe koszty które obowiązany jest ponieść konsument:

-Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

-W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11. Zmiana Regulaminu:

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

13. Przykładowy WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

PROPEL.PL Sp. z o.o.
ul. Feliksa Hajduka 17

43-400 Cieszyn
www.utuleni.pl

kontakt@utuleni.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Numer konta do zwrotu konsumenta (-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze zgłoszeniem reklamacji

- Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu zgłoszenia reklamacyjnego.

- Administratorem danych jest Sprzedawca.

- W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych bardzo proszę o kontakt pod wskazanym na stronie adresem e-mail.

- W związku z obsługą procesu reklamacyjnego dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak operatorzy pocztowi, biuro rachunkowe.

- Formularz będzie przechowywany przez Sprzedawcę przez okres konieczny do realizacji procesu reklamacyjnego oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji reklamacji.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacyjnego.

- Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej w zakładce Polityka prywatności.